Indywidualny 
System Cen 
i Stawek


Indywidualny System Cen i Stawek (ISCS)
to specjalna oferta zakupu energii elektrycznej, w której:

1. Rozliczenia za energię elektryczną pobraną przez Obiorcę dokonywane są na podstawie cen hurtowych (SPOT) Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii.
2. Marża ENIGA wynosi tylko 3% (rok 2023) liczona od cen
średnioważonych  wolumenem odbioru dla poszczególnych godzin doby.  W kolejnych latach marża wynosi tylko 5%.

  • Zawsze Rynkowa Cena za prąd przez cały okres umowy. Cena energii elektrycznej konwencjonalnej wyliczana jest jako średnioważona cen w oparciu o ceny indeksów Rynku Dnia Następnego prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. określanych codziennie dla wszystkich dni dostawy każdego miesiąca kalendarzowego.

    Cena rozliczeniowa dla danego miesiąca kalendarzowego powiększana jest o:
    - marżę sprzedawcy;
    - aktualną na dany miesiąc wartość praw majątkowych wynikającą ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej (OZE, OZE Biogaz oraz Efektywności Energetycznej);
    - podatek akcyzowy koszty bilansowania i transakcyjne;

Za faktury papierowe doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 10 PLN
(słownie: dziesięć złotych zero groszy).

Okres umowy: 36 miesięcy

© Copyright 2021 ENIGA- All Rights Reserved