Przyszłość jest teraz 

Podpisz umowę przez Internet bezpośrednio
z telefonu komórkowego.

mBOK

Ważne Dokumenty

Opisy ofert na sprzedaż energii elektrycznej dostępne są w zakładce Produkty.

Brak ofert na sprzedaż gazu ziemnego.

Aktualne Ogólne Warunki Umowy publikowane  na stronie internetowej ENIGA nie są wysyłane do Odbiorców w formie papierowej. O zmianie OWU lub ich aktualizacji Odbiorca otrzymuje powiadomienie w formie elektronicznej na adres skrzynki pocztowej podanej w Umowie i służącej do otrzymywania dokumentów rozliczeniowych. Otrzymanie przez Odbiorcę powiadomienia o zmianie lub aktualizacji OWU na adres e-mail podany w Umowie na Sprzedaż energii elektrycznej jest równoznaczne z dotrzymaniem obowiązku informacyjnego. Brak odpowiedzi Odbiorcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia oznacza akceptację nowych lub zaktualizowanych zapisów Ogólnych Warunków Umowy.
1. OGÓLNE WARUNKI UMOWY - dla Odbiorców energii elektrycznej. Zobacz...

Podpisz umowę przez Internet. Skorzystaj z mBOK 

Odbiorca zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej opłaty dystrybucyjne na rzecz OSD na indywidualny rachunek rozliczeniowy podany na fakturach z ENIGA, służący do wnoszenia opłat za energię elektryczną. Kaucja wnoszona jest przez Obiorcę przed rozpoczęciem wdrożenia usługi „Prosument” w wysokości określonej przez OSD w Generalnej Umowie Dystrybucyjnej. Wyciągi z umowy GUDk dla obszaru dystrybucyjnego Odbiorcy publikowane są poniżej. Zabezpieczenie wnoszone w formie kaucji podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania Umowy, pod warunkiem uregulowania wszystkich należności pieniężnych na rzecz Sprzedawcy wynikających z Umowy.
Brak wniesienia kaucji w wymaganym terminie uniemożliwia aktywację usługi Prosument i uruchomienie elektrowni Odbiorcy jako mikroinstalacji z rodzieloną umową na energię elektryczną.
1. Energa Operator - zobacz ...
2. PGE Dystrybucja - zobacz ... 
3. ENEA Operator - zobacz ...
4. Innogy (E-ON) - zobacz ...
5. Tauron Dystrybucja - zobacz...

© Copyright 2021 ENIGA- All Rights Reserved